Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO?

Només necessitem l’escriptura de propietat de la finca, el darrer rebut de l’IBI i, si hi ha una hipoteca que grava la propietat, certificat del saldo pendent d’amortitzar. A partir de la recepció de la documentació esmentada, iniciarem un estudi personalitzat per trobar el millor finançament per a vostè i totes i cadascuna de les alternatives possibles.

HE DE PAGAR ALGUNA QUANTITAT PER ENDAVANT?

No. Vostè no ha de pagar res per endavant. Fem l’estudi i la valoració corresponent de manera individual i personalitzada i això no pressuposa cap compromís ni cap cost per a vostè.

QUINS REQUISITS EXIGEIX EL CAPITAL PRIVAT?

El capital privat atorga crèdit urgent, préstecs ràpids i sense massa exigències documentals. L’única cosa totalment imprescindible és aportar una garantia.

QUINES GARANTIES ACCEPTA EL CAPITAL PRIVAT?

El capital privat pot atorgar préstecs sobre immobles o d’altres béns actius propis o d’un avalador. El crèdit privat s’ha de garantir amb un bé de valor net actual superior al deute, fet pel qual i si és el cas, poden acceptar-se segones hipoteques.

QUANT TARDARÉ A DISPOSAR DELS DINERS?

A partir del moment en què vostè aporti la documentació necessària, 1 setmana com a màxim.

ÉS LEGAL AQUEST TIPUS D’OPERACIONS?

Un préstec amb garantia hipotecaria és una operació totalment legal. Es formalitza davant de notari i d’acord amb la llei hipotecària vigent a cada moment. Es pot dur a terme amb entitats bancàries tradicionals o amb entitats / persones físiques, pactant les condicions personalment i individualment (tipus d’interès, temps d’amortització, etc.)

QUÈ ÉS UN PRÉSTEC AMB CARÈNCIA?

Un préstec amb carència és aquell en què al llarg de la durada del préstec no es retorna cap tipus d’import o bé només interessos. En cas que no es pagui res, quan s’acaba la carència es retornarà el capital més els interessos pactats. Si es paguen interessos mensuals durant la vida del préstec, a venciment es retornarà el capital inicial.

ES POT VENDRE UN IMMOBLE HIPOTECAT?

Per descomptat. No hi ha cap impediment per poder fer la venda d’un immoble hipotecat. En el moment de la venda s’hauran de cancel·lar els deutes que afectin l’immoble en qüestió.

ÉS POSSIBLE OBTENIR EL CRÈDIT SI SOC A ASNEF o RAI?

ÉS NECESSARI JUSTIFICAR ELS INGRESSOS?

No

ÉS POSSIBLE PAGAR NOMÉS ELS INTERESSOS?

Sí Durant un període de temps determinat que es pacta de forma personalitzada.

PUC SOL·LICITAR EL PRÉSTEC SI TINC UNA HIPOTECA?

Sí, estudiarem la seva situació de forma totalment individual.

QUIN ÉS L’IMPORT MÀXIM QUE ES POT SOL·LICITAR EN UN PRÉSTEC DE CAPITAL PRIVAT?

Actualment si l’habitatge està ubicada en nuclis o localitats de més de 25.000 habitants es pot concedir fins a un 70 % sobre el valor actual de l’immoble . Es valora cada cas individualment.

ÉS NECESSARI PAGAR ALGUNA COSA PER L’ESTUDI DEL PRÉSTEC?

L’assessorament és sense compromís i totalment gratuït, només es cobraran honoraris professionals en el cas que s’arribi a signar el préstec davant notari.

QUÈ PASSA SI DURANT UN TEMPS NO EFECTUA EL PAGAMENT DE LES QUOTES?

Que reportarà interessos de demora per les quotes impagades i despeses de gestió de recobro.En el supòsit que acumuli un impagament de tres mensualitats, l’empresa pot rescindir el contracte de forma anticipada i reclamar la totalitat del préstec no amortitzat, més els interessos de demora que generi i les costes judicials d’execució.

QUINS SÓN ELS INTERESSOS DE DEMORA PER CADA DIA IMPAGAT?

Es pacten de forma personalitzada en formalitzar el préstec.